برو بالا
(عمومی -آزمون) ۲۲ اردیبهشت ۹۶ گزینه ۲ رشته علوم انسانی – یازدهم

(عمومی -آزمون) ۲۲ اردیبهشت ۹۶ گزینه ۲ رشته علوم انسانی – یازدهم