برو بالا
(عمومی -آزمون) ۳۰ مهر ۹۵ گزینه ۲ رشته علوم انسانی – یازدهم

(عمومی -آزمون) ۳۰ مهر ۹۵ گزینه ۲ رشته علوم انسانی – یازدهم