برو بالا
(عمومی - پاسخنامه بخش اول)  ۲۵ فروردین ۹۶ گزینه ۲ رشته ریاضی فیزیک –یازدهم

(عمومی - پاسخنامه بخش اول) ۲۵ فروردین ۹۶ گزینه ۲ رشته ریاضی فیزیک –یازدهم