برو بالا


❗️حذف «انتگرال» از کتب ریاضی دوره متوسطه!

✅رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی:

❗️بچه‌ها باید در دانشگاه انتگرال بخوانند نه در مدرسه.حذف برخی مباحث از کتاب ریاضی درست بوده.

                        ❎✔❎

آنها باید برای زندگی آماده شوند و بتوانند گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند.

                        📚❎📚